Board, Editorial. Mục Lục. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD 14, no. 5V (Tháng Mười-Một 9, 2020): i-iv. Truy cập Tháng Tư 12, 2021. http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1833.