1.
Thông N, Ý N, Thành N, Cường N. Phân tích thành phần tĩnh của tải trọng gió cho tòa nhà bằng mô phỏng CFD. KHCNXD [Internet]. 31tháng 32019 [cited 20tháng 92019];13(1V):11-4. Available from: http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1310