1.
Thảo PTM. Nghiên cứu xác định hệ số phát thải các chất khí ô nhiễm từ hoạt động đốt trấu trong phòng thí nghiệm. KHCNXD [Internet]. 31tháng 52019 [cited 29tháng 12020];13(2V):116-24. Available from: http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1392