1.
Việt VQ, Hùng TV, Hoàn PT. Nghiên cứu khả năng chịu uốn của ống tròn hai lớp thép nhồi bê tông có liên kết mối nối bằng mô phỏng phần tử hữu hạn. KHCNXD [Internet]. 23tháng 92019 [cited 10tháng 122019];13(4V):115-28. Available from: http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1516