1.
Hải NL. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của công tác tổ chức thực hiện đầu tư đến hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước đầu tư công trong xây dựng hạ tầng đường bộ tại Việt Nam. TCKHCNXD [Internet]. 27tháng 22020 [cited 10tháng 82020];14(1V):121-8. Available from: http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1552