1.
Hùng TV, Anh PH. Một chương trình phân tích kết cấu mờ ứng dụng dựa trên xấp xỉ Taylor bậc nhất. TCKHCNXD [Internet]. 9tháng 112020 [cited 12tháng 42021];14(5V):156-65. Available from: http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1783