Xác định đặc trưng hữu hiệu của vật liệu đa tinh thể dị hướng bằng phương pháp đồng nhất hóa

  • Nguyễn Hoàng Phương Bộ môn kỹ thuật xây dựng, Đại học Quốc Tế, Đại học Quốc gia TP. HCM, Khu phố 6, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Lê Văn Cảnh Bộ môn kỹ thuật xây dựng, Đại học Quốc Tế, Đại học Quốc gia TP. HCM, Khu phố 6, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Nguyễn Trung Kiên Khoa Xây Dựng, Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. HCM, 1 Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tóm tắt

Bài báo trình bày một hướng tiếp cận số nhằm xác định đặc trưng hữu hiệu của vật liệu đa tinh thể dị hướng. Kỹ thuật đồng nhất hóa được xây dựng trên mối liên hệ giữa hai cấp độ vật liệu (cấp độ vi mô và cấp độ vĩ mô). Cấp độ vi mô thể hiện cấu tạo vi mô của vật liệu bao gồm các pha vật liệu đa tinh thể dị hướng. Phân bố hướng của đơn tinh thể thay đổi ngẫu nhiên phụ thuộc vào từng loại vật liệu khác nhau. Thuộc tính hữu hiệu vật liệu đa tinh thể được tính toán trung bình thể tích của mẫu phần tử đại diện. Giá trị trung bình thể tích của các đặc tính hữu hiệu này được sử dụng cho một điểm vật liệu thuộc cấp độ tính toán vĩ mô. Kết quả nghiên cứu sẽ được so sánh với các nghiên cứu lý thuyết.

Từ khóa:

đồng nhất hóa; phần tử đại diện; vật liệu đa tinh thể; phương pháp đa tỉ lệ; đặc trưng hữu hiệu.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
23-09-2019
Chuyên mục
Bài báo khoa học