Nghiên cứu sự ảnh hưởng của công tác tổ chức thực hiện đầu tư đến hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước đầu tư công trong xây dựng hạ tầng đường bộ tại Việt Nam

  • Nguyễn Lương Hải Khoa Quản lý xây dựng, Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3 Đường Cầu Giấy, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Công tác tổ chức thực hiện đầu tư là một trong các chức năng quan trọng của hoạt động quản lý nhà nước đầu tư công trong xây dựng hạ tầng đường bộ trong điều kiện hạn chế về nguồn lực cũng như sự phức tạp của cơ chế quản lý thực hiện dự án xây dựng trong điều kiện của Việt Nam. Bài báo thông qua kỹ thuật phân tích định lượng nhằm làm rõ sự ảnh hưởng của công tác tổ chức thực hiện đầu tư tới hiệu quả quản lý nhà nước đầu tư công trong xây dựng hạ tầng đường bộ tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra các nhóm nhân tố chủ yếu trong công tác tổ chức thực hiện đầu tư và trong đó, nhóm nhân tố liên quan đến tổ chức huy động vốn đầu tư, phân bổ vốn đầu tư, phân cấp thực hiện và tiến độ phân bổ vốn đầu tư cho thấy sự ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê (p << 0,05) đến hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường bộ ở Việt Nam.

Từ khóa:

tổ chức; quản lý đầu tư; hiệu quả đầu tư; hạ tầng đường bộ; quản lý dự án; đầu tư công.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
27-02-2020
Chuyên mục
Bài báo khoa học