Đánh giá khả năng chịu nén của bê tông sử dụng cát biển trong các điều kiện bảo dưỡng khác nhau

  • Trẩn Ngọc Thanh Khoa kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Số 3 đường Võ Oanh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Nguyễn Nhật Huy Khoa kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Số 3 đường Võ Oanh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Dương Minh Triều Khoa kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Số 3 đường Võ Oanh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Lê Thanh Điền Khoa kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Số 3 đường Võ Oanh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tóm tắt

Bài báo này đánh giá khả năng chịu nén của bê tông sử dụng cát biển ở Phú Quốc, Kiên Giang trong các điều kiện bảo dưỡng khác nhau. Tổng cộng 180 mẫu lập phương đã được đúc và thí nghiệm nén. Hai loại cấp phối bê tông được khảo sát là mác 200 (M200) và mác 300 (M300). Hàm lượng cát biển thay thế cát sông trong bê tông thay đổi 0, 50 và 100%. Các mẫu bê tông được ngâm trong nước ngọt và nước mặn với các thời gian bảo dưỡng là 7, 14, 28, 56 và 84 ngày. Kết quả thí nghiệm cho thấy cường độ chịu nén của bê tông sử dụng cát biển tăng nhanh khi bảo dưỡng từ 7 ngày đến 28 ngày nhưng tăng chậm hơn từ sau 28 ngày đến 84 ngày. Trong ba hàm lượng cát biển thay thế cát sông trong bê tông 0, 50 và 100% thì các mẫu có hàm lượng cát biển thay thế cát sông trong bê tông 100% có cường độ nén lớn nhất so với các mẫu có hàm lượng cát biển thay thế khác tại các thời gian bảo dưỡng bao gồm 7, 14, 28 và 56 ngày, trong khi các mẫu có hàm lượng cát biển thay thế cát sông trong bê tông 50% có cường độ nén lớn nhất tại 84 ngày. Khi thay thế 100% cát sông bằng cát biển thì cường độ chịu nén của bê tông tăng từ 2% đến 35%. Hầu hết các mẫu bảo dưỡng trong nước ngọt đều có cường độ chịu nén lớn hơn từ 2% đến 34% trong nước mặn.

Từ khóa: 

cát biển; hàm lượng cát biển; điều kiện bảo dưỡng; thời gian bảo dưỡng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
27-02-2020
Chuyên mục
Bài báo khoa học