Quay trở lại bài viết chi tiết Tài nguyên văn hóa di sản – Cơ sở dữ liệu cho ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam Tải về Tải tệp PDF