Nghiên cứu thực nghiệm khả năng chịu tải trọng nén dọc trục của cột tròn bê tông cốt thép

  • Nguyễn Anh Vũ Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Phạm Xuân Đạt Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Ảnh hưởng của hiệu ứng bó (confinement effects) đối với ứng xử nén của cấu kiện cột bê tông cốt thép (BTCT) đã được nghiên cứu rộng rãi trên thế giới trong nhiều năm gần đây cả trên phương diện lý thuyết và thực nghiệm. Ứng dụng của hiệu ứng bó cũng đã được đưa vào một số tiêu chuẩn thi công và thiết kế kết cấu xây dựng quốc tế như tiêu chuẩn Mỹ ACI 318-19 hay Eurodoce EC2. Tuy nhiên, ở Việt Nam khái niệm này vẫn còn đang tương đối mới mẻ, đặc biệt là rất ít nghiên cứu thực nghiệm (nếu có) được công bố trong nước. Bài báo trình bày kết quả thí nghiệm nén đến khi phá hoại đối với 16 mẫu cột tròn có đường kính 150 mm và chiều dài 600 mm với các bước đai xoắn và mác bê tông khác nhau nhằm đánh giá ảnh hưởng của hiệu ứng bó lên ứng xử nén của loại cấu kiện này. Kết quả thí nghiệm cho thấy mặc dù hàm lượng và bước cốt đai xoắn có ảnh hưởng nhất định đối với khả năng chịu nén của cột, sự ảnh hưởng không thực sự rõ ràng đối với cả sức kháng nén dọc trục. Kết quả thí nghiệm cũng được so sánh với giá trị dự báo lý thuyết theo mô hình vật liệu do Mander và cs. đề xuất năm 1988. Nghiên cứu cũng đã đưa ra một số đánh giá và kiến nghị trong việc xem xét khả năng chịu nén của cột tròn bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng bó do cốt đai gây ra.

Từ khóa:

cột bê tông cốt thép; khả năng chịu nén; hiệu ứng bó; đai xoắn; nghiên cứu thực nghiệm.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
22-05-2020
Chuyên mục
Bài báo khoa học