Phân tích ổn định kết cấu dầm vật liệu xốp chịu nén dọc trục với các điều kiện biên khác nhau

  • Nguyễn Văn Long Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Thị Hường Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Trong bài báo này, mô hình dầm Timoshenko bằng vật liệu xốp với hệ trục tọa độ đặt trên mặt trung hòa được sử dụng trong phân tích ổn định. Mô hình vật liệu xốp với ba quy luật phân bố lỗ rỗng theo chiều cao tiết diện: đều, đối xứng và bất đối xứng được xem xét. Hệ phương trình cân bằng và điều kiện biên cho dầm được thiết lập trên cơ sở nguyên lý thế năng cực tiểu. Lời giải giải tích dựa trên phương pháp giải nghiệm trực tiếp được xây dựng cho các dạng điều kiện biên khác nhau của dầm. Các kết quả tính toán được kiểm chứng và so sánh với kết quả của các tác giả khác khi sử dụng hệ tọa độ quy chiếu qua mặt trung bình. Ảnh hưởng của tham số vật liệu, hình học và điều kiện biên đến tải trọng tới hạn của dầm được phân tích thông qua các ví dụ số.

Từ khóa:

dầm xốp; phân tích ổn định; dầm Timoshenko; mặt trung hòa; điều kiện biên.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
22-05-2020
Chuyên mục
Bài báo khoa học