Ảnh hưởng của độ rỗng vi mô đến hệ số khuếch tán ion clo hữu hiệu của đá xi măng

  • Nguyễn Đình Hải Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Giao thông Vận tải, số 3 đường Cầu Giấy, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Anh Tuấn Khoa Công Trình, Trường Đại học Giao thông Vận tải, số 3 đường Cầu Giấy, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Tiến Dũng Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Giao thông Vận tải, số 3 đường Cầu Giấy, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Bài báo này được thực hiện với mục đích nghiên cứu ảnh hưởng của độ rỗng vi mô (độ rỗng hình thành bởi lỗ rỗng mao dẫn và lỗ rỗng khí kích thước µm) đến khả năng khuếch tán ion clo của đá xi măng. Để dự đoán hệ số khuếch tán ion clo hữu hiệu, đá xi măng có thể được mô phỏng bởi các phương pháp đồng nhất hoá cơ học vi mô dựa trên nghiệm của bài toán Eshelby coi đá xi măng bao gồm các pha hạt hình cầu không khuếch tán được phân bố trong các pha nền có khả năng khuếch tán. Kết quả của bài toán mô phỏng là hệ số khuếch tán hữu hiệu của đá xi măng là một hàm phụ thuộc vào tỷ lệ thể tích của vi lỗ rỗng và hệ số khuếch tán trong dung dịch lỗ rỗng. Các kết quả giải tích thu được sẽ được so sánh với các kết quả thực nghiệm đã được thực hiện trong các công bố trước đây.

Từ khóa:

hệ số khuếch tán ion clo hữu hiệu; đá xi măng; đồng nhất hoá cơ học vi mô; nghiệm bài toán Eshelby; vi lỗ rỗng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
27-07-2020
Chuyên mục
Bài báo khoa học