Phân tích ứng xử cố kết nền đất yếu gia cố PVD có xét đến sự giảm khả năng thoát nước phi tuyến theo chiều sâu

  • Nguyễn Bá Phú Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh, 12 đường Nguyễn Văn Bảo, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tóm tắt

Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng tốc độ cố kết nền đất yếu có gia cố bấc thấm (PVD) chịu ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng thoát nước của PVD. Tuy nhiên, khả năng thoát nước của PVD (qw) thường giảm đáng kể theo độ sâu cắm bấc, điều này dẫn đến làm chậm quá trình cố kết trong nền. Bài báo này tiến hành phân tích cố kết thấm đối xứng trục của khối đất trụ tròn có gia cố PVD, trong đó qw được xem như giảm phi tuyến theo chiều sâu cắm PVD. Kết quả phân tích cho thấy rằng sự giảm phi tuyến theo chiều sâu của qw  gây cản trở đáng kể cho quá trình cố kết của đất nền, và kết quả này thể hiện rõ hơn ở độ sâu lớn hơn trong nền đất yếu. Tuy nhiên, qw càng lớn thì sự ảnh hưởng này càng nhỏ. Lời giải giải tích được sử dụng phân tích các công trình thực tế với trường hợp chiều dày lớp đất yếu lớn, kết quả cho thấy rằng việc dự đoán ứng xử cố kết xét đến sự giảm phi tuyến của qw  cho kết quả phù hợp với dữ liệu quan trắc tại hiện trường.

Từ khóa:

khả năng thoát nước; ứng xử cố kết; độ thấm của đất; nền gia cố bấc thấm; lời giải giải tích.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
27-07-2020
Chuyên mục
Bài báo khoa học