Ảnh hưởng của độ gồ ghề đến một số đặc tính thuỷ lực của vật liệu rỗng có chứa vết nứt đơn

  • Trần Anh Tuấn Khoa Công trình, Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, số 3 đường Cầu Giấy, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Đình Hải Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, số 3 đường Cầu Giấy, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Bài báo này trình bày mô phỏng số dòng Stokes đi qua vết nứt đơn, gồ ghề xuất hiện trong môi trường vật liệu rỗng, ở đó hai hình thái gồ ghề được xem xét đó là: dạng hình sin và dạng tam giác. Trong nghiên cứu này, một số đặc tính thuỷ lực của dòng Stokes như trường vận tốc và áp suất trước tiên phải được xác định bằng cách sử dụng phương pháp phần tử biên, sau đó các nghiệm số thu được được sử dụng để tính toán độ thấm hữu hiệu của vết nứt trong vật liệu rỗng. Ảnh hưởng của mức độ gồ ghề và độ mở rộng của vết nứt lên độ thấm hữu hiệu được xem xét và phân tích. Nhằm mục đính chứng minh tính chính xác và hiệu quả của phương pháp đã đề xuất, các kết quả thu được cho trường vận tốc và áp suất được so sánh với kết quả thu được bằng phương pháp phần tử hữu hạn.

Từ khóa:

vật liệu rỗng bị nứt; dòng Stokes; phương pháp phần tử biên; độ thấm hữu hiệu; vết nứt gồ ghề.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
27-07-2020
Chuyên mục
Bài báo khoa học