Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Bộ Xây dựng

  • Nguyễn Quang Minh Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng, 37 phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Khảo sát thực trạng chất lượng công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) tại Bộ Xây dựng trong giai đoạn 2011 - 2019 cho thấy bên cạnh những thành công vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Quan điểm, mục tiêu nâng cao chất lượng quản lý hoạt động KH&CN tại Bộ Xây dựng là luôn bám sát quan điểm, chiến lược của Đảng, Nhà nước về phát triển KH&CN, tuân thủ chiến lược phát triển ngành xây dựng nói chung, chiến lược phát triển KH&CN ngành xây dựng nói riêng trong giai đoạn mới. Bài báo đã trình bày cơ sở để xác định giải pháp một cách nhất quán theo hướng tác động tích cực vào các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng quản lý hoạt động KH&CN tại Bộ Xây dựng, từ đó nâng cao được chất lượng cho từng nhiệm vụ KH&CN cũng như cho tổng thể hoạt động KH&CN. Trong bài báo này, bốn giải pháp mang tính tổng hợp, có tính mới, tính khả thi đã được đề xuất. Các giải pháp này có mối quan hệ chặt chẽ, logic với nhau, vừa là cơ sở và vừa là động lực của nhau.

Từ khóa:

khoa học và công nghệ; nâng cao chất lượng; quản lý; giải pháp; Bộ Xây dựng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
28-05-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học