Đánh giá ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến các doanh nghiệp xây dựng quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam

  • Nguyễn Văn Tâm Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Bảo Ngọc Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Quốc Toản Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam https://orcid.org/0000-0001-7086-2974
  • Lê Văn Quý Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Đại dịch COVID-19 đã, đang và sẽ còn gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Nghiên cứu này đánh giá tác động của dịch COVID-19 đến các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam. Một cuộc khảo sát đã được tiến hành với 91 người đang làm việc trong 17 doanh nghiệp quy mô nhỏ và 11 doanh nghiệp quy mô vừa để thu thập những dữ liệu cần thiết cho nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp đều gặp khó khăn hơn trong suốt thời gian diễn ra của dịch COVID-19. Điều này dẫn đến doanh thu và lợi nhuận của phần lớn các doanh nghiệp bị giảm sút. Phần lớn các doanh nghiệp không có sự thay đổi đáng kể trong nhu cầu sử dụng lao động dài hạn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp quy mô vừa lại có xu hướng sử dụng ít lao động tạm thời hơn so với các doanh nghiệp quy mô nhỏ trong quá trình diễn ra đại dịch COVID-19. Các doanh nghiệp đã chủ động thực hiện những biện pháp để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh như: giảm các chế độ khen thưởng, phúc lợi, giảm lương, chậm thanh toán các khoản lương và phụ cấp, sắp xếp lại hoặc cắt giảm bớt nhân sự.

Từ khóa:

COVID-19; ảnh hưởng; doanh nghiệp xây dựng; quy mô vừa và nhỏ.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
28-05-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học