Áp dụng phương pháp dòng tiền xác suất trong phân tích tài chính dự án đầu tư khi xét đến yếu tố bất định

  • Nguyễn Tuấn Anh Khoa Kinh tế & Quản lý Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: dòng tiền xác suất, phân tích tài chính, dự án đầu tư, bất định, rủi ro

Tóm tắt

Hiện nay, khi phân tích tài chính dự án đầu tư xét đến các yếu tố bất định và rủi ro, các phương pháp truyền thống, như phân tích độ nhạy, phân tích kịch bản, cây quyết định và mô phỏng Monte Carlo, được sử dụng phổ biến. Tuy nhiên, các phương pháp nêu trên, phần nhiều dựa trên tính toán tất định (Deterministic calculation), đều thể hiện những nhược điểm khiến việc áp dụng có những hạn chế nhất định. Bài báo này, trước tiên, phân tích các ưu nhược điểm điển hình của các phương pháp phổ biến này, sau đó, giới thiệu nội dung của phương pháp dòng tiền xác suất (Probabilistic cash flow approach). Bài báo áp dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết, bao gồm tổng hợp và kế thừa nghiên cứu đã có từ sách, bài báo khoa học; kết với so sánh, phân tích (định tính và định lượng) và suy luận logic. Qua phân tích chi tiết cách thức áp dụng của phương pháp dòng tiền xác suất kết hợp với ví dụ minh họa khi tính toán giá trị hiện tại hiệu số thu chi NPV của dự án, bài báo thể hiện đây là phương pháp mang lại kết quả trực quan, yêu cầu không quá phức tạp về kiến thức toán học trong phân tích rủi ro, và thể hiện sự phù hợp trong việc áp dụng khi phân tích tài chính dự án xét đến các yếu tố bất định.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
18-07-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học