Phân tích đặc trưng dao động của dầm FGM theo lý thuyết dầm Euler-Bernoulli bằng tiếp cận giải tích

  • Nguyễn Văn Long Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Minh Tú Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Hữu Quốc Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: phân tích dao động, dầm FGM, mặt trung hòa, lý thuyết dầm Euler-Bernoulli

Tóm tắt

Bài báo phân tích dao động riêng và đáp ứng động của dầm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên (FGM) dưới tác dụng của tải trọng phân bố vuông góc với bề mặt dầm. Với cách chọn hệ tọa độ quy chiếu được đi qua mặt trung hòa, các hệ thức quan hệ và phương trình chuyển động của dầm FGM được thiết lập trên cơ sở lý thuyết dầm Euler-Bernoulli. Lời giải giải tích dạng hiển được xây dựng cho trường hợp dầm FGM có liên kết hai đầu khớp. Ví dụ kiểm chứng đã được thực hiện qua so sánh với công bố của các tác giả khác trong đó sử dụng hệ quy chiếu gắn với mặt trung bình. Ảnh hưởng của các tham số về vật liệu, kích thước hình học, tải trọng cưỡng bức lên đặc trưng dao động của dầm được khảo sát cụ thể qua các ví dụ số. 

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
16-07-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học