Đánh giá hoạt động xây dựng đô thị tăng trưởng xanh tại thành phố Yên Bái giai đoạn 2015 – 2019

  • Nguyễn Thị Thanh Mai Khoa Kiến trúc & Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Lại Thị Ngọc Diệp Khoa Kiến trúc & Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Việt Quý Sở Xây Dựng tỉnh Yên Bái, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Việt Nam
  • Nguyễn Trọng Tiến Sở Xây Dựng tỉnh Yên Bái, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Việt Nam
Từ khóa: đô thị tăng trưởng xanh, bộ chỉ tiêu đánh giá, thông tư 01/2018/TT-BXD, thành phố Yên Bái

Tóm tắt

Giống như nhiều thành phố khác ở Việt Nam, thành phố Yên Bái có những bước phát triển nhanh chóng trong những năm qua, làm thay đổi diện mạo và nâng cao chất lượng đời sống người dân đô thị. Tuy nhiên, tốc độ đô thị hoá nhanh chóng cùng với tăng trưởng kinh tế đang gây ra tác động tiêu cực tới môi trường và xã hội, đòi hỏi chính quyền địa phương quan tâm nhiều hơn tới tăng trưởng kinh tế xanh, phát triển bền vững đô thị. Đánh giá hiện trạng xây dựng đô thị TTX có vai trò quan trọng, giúp chính quyền địa phương phát hiện những hạn chế, thách thức, cũng như chỉ ra những thay đổi tích cực trên các khía cạnh của phát triển đô thị, từ đó đề xuất kế hoạch hành động tăng trưởng xanh phù hợp ở giai đoạn tiếp theo. Dựa trên các chỉ tiêu xây dựng tăng trưởng xanh quy định trong thông tư số 01/2008/TT-BXD, bài báo tiến hành thu thập số liệu, phân tích, đánh giá hiện trạng xây dựng đô thị TTX của thành phố Yên Bái giai đoạn 2015 – 2019. Những kết quả này sẽ được kế thừa và phát triển trong nghiên cứu tiếp theo liên quan tới đề xuất kế hoạch xây dựng đô thị Tăng trưởng xanh của thành phố Yên Bái.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
18-07-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học