Các giải pháp kỹ thuật phù hợp để cải thiện môi trường nước sông Kim Ngưu

  • Trần Đức Hạ Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: môi trường nước sông, giải pháp kỹ thuật, ô nhiễm nước sông, dòng chảy tối thiểu, tự làm sạch, bổ cập lại nước sạch

Tóm tắt

Sông Kim Ngưu có chiều dài 3,5 km chảy qua trung tâm thành phố Hà Nội đang bị ô nhiễm nặng. Từ những năm 1980, tác giả và các cộng sự bộ môn Cấp thoát nước trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã triển khai nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật phù hợp để cải thiện môi trường nước sông. Để xử lý ô nhiễm nước và đảm bảo dòng chảy tối thiểu cho sông cần thiết phải thực hiện các giải pháp tổng hợp, bao gồm: thu gom nước thải để xử lý tại nhà máy xử lý nước thải Yên Sở, tăng cường quá trình tự làm sạch nước hồ Yên Sở để bổ cập trở lại cho sông Kim Ngưu, kết hợp làm giàu oxy với các công trình kiến trúc cảnh quan trên sông Kim Ngưu,… Chất lượng nước sông Kim Ngưu sẽ được phục hồi với mức B1 theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT và dòng chảy tối thiểu trong sông đảm bảo lưu lượng 4,62 m3/s và vận tốc 0,3 m/s.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
28-09-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học