Tổng quan các công nghệ tiền xử lý để cải thiện quá trình phân hủy kỵ khí của chất thải rắn hữu cơ

  • Phạm Văn Tới Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Thành Trung Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Đỗ Văn Mạnh Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Chang-Ping Yu Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Quốc gia Đài Loan, Đài Loan
  • Chung-Yu Guan Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Quốc lập Nghi Lan, thành phố Nghi Lan, Đài Loan
Từ khóa: chất thải hữu cơ, khí sinh học, phân hủy kỵ khí, thủy phân, tiền xử lý

Tóm tắt

Bài báo trình bày tổng quan các phương pháp tiền xử lý để tăng cường quá trình phân hủy kỵ khí (PHKK) đối với chất thải rắn hữu cơ (CTRHC). Các phương pháp tiền xử lý như nhiệt học, hóa học, sinh học, cơ học, vật lý hay kết hợp làm tăng khả năng hòa tan của các thành phần hữu cơ và nâng cao hiệu suất của quá trình PHKK. Bài báo cung cấp thông tin về cơ chế, hiệu quả và hạn chế của các kỹ thuật tiền xử lý đồng thời cập nhật các kết quả đạt được về tiền xử lý CTRHC nhằm mục đích cải thiện quá trình PHKK. Dựa trên sự so sánh về cân bằng năng lượng, tính bền vững với môi trường cũng như hiệu quả về kinh tế, tiền xử lý nhiệt ở nhiệt độ thấp (50÷100ºC) và tiền xử lý kỵ khí hiệu quả hơn so với các phương pháp tiền xử lý khác.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
28-09-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)