Đánh giá sự phân bố và diễn biến hạn hán trên lưu vực sông Hồng sử dụng thông số độ ẩm đất mô phỏng trên mô hình thủy văn VIC

  • Nguyễn Đức Lượng Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Bùi Thị Hiếu Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Hoàng Hiệp Viện Khoa học Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Bình Minh Viện Khoa học Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: mô hình VIC, độ ẩm đất, chỉ số hạn SMAPI, hạn nông nghiệp, lưu vực sông Hồng

Tóm tắt

Nghiên cứu này đánh giá đánh giá sự phân bố và diễn biến hạn hán nông nghiệp trên lưu vực sông Hồng (LVSH) sử dụng Mô hình biến đổi lượng nước thấm (VIC). Ảnh hưởng của các thông số khí tượng, địa hình, thổ nhưỡng, lớp phủ đất và kiểu thảm phủ thực vật tới sự phân bố độ ẩm đất ở những vùng khác nhau trên Lưu vực sông Hồng (LVSH) cũng được phân tích và đánh giá chi tiết trong nghiên cứu nà. Độ ẩm đất ở vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) có giá trị tương đối ổn định và cao hơn so với những vùng khác. Tuy nhiên, phân tích sự thay đổi theo không gian-thời gian của chỉ số hạn hán SMAPI sử dụng thông số độ ẩm của đất cho thấy nhiều khu vực ở vùng Đông Bắc bị hạn hán nghiêm trọng hơn so với những khu vực ở vùng Tây Bắc và vùng ĐBSH, đặc biệt vào mùa khô và các tháng chuyển mùa. Trong khi đó, vùng Tây Bắc chủ yếu có tình trạng khô hạn nhẹ và ẩm ướt nhẹ.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
28-09-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)