Đánh giá hiệu quả của một số biện pháp thoát nước mưa đô thị bền vững sử dụng phần mềm mô phỏng thủy lực HYSTEM EXTRAN

  • Phạm Duy Đông Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Hùng Cường Viện Khoa học Kỹ thuật Thủy văn Hannover, 22 Engelbosteler Damm, 30167 Hannover, Đức
Từ khóa: SUDS, cây xanh đô thị, giếng thấm, thoát nước mưa đô thị, hystem extran

Tóm tắt

Hệ thống thoát nước bền vững (SUDS) là một cách tiếp cận tự nhiên để quản lý hệ thống thoát nước đô thị nhằm làm giảm tác động của quá trình đô thị hóa bằng cách giảm lượng nước mưa chảy vào cống. Nghiên cứu này đánh giá hiệu quả kinh tế khi áp dụng các biện pháp SUDS bao gồm tăng mật độ cây xanh hoặc sử dụng giếng thăm thấm nước để kiểm soát ngập lụt đô thị so với biện pháp thoát nước đô thị thông thường. Phần mềm đồ họa và mô phỏng thông tin địa lý FOG được sử dụng để vạch tuyến mạng lưới thoát nước và phân chia lưu vực theo phương pháp Thiessen cho phân khu trung tâm Khu đô thị Hoa Lư, Ninh Bình. Các cơn mưa và dòng chảy được mô phỏng và điều chỉnh bằng phần mềm HYSTEM EXTRAN theo 4 trường hợp : #1 mật độ xây dựng theo quy hoạch, #2 tăng 10% cây xanh so với #1, #3 sử dụng giếng thăm thấm (58 giếng), và #4 kết hợp #2 và #3. Kết quả cho thấy #2, #3, và #4 giảm tương ứng 15,1%, 29,7%, và 34,9% chi phí đầu tư cống thoát nước so với #1. Việc áp dụng biện pháp SUDS mang lại cả lợi ích kinh tế và môi trường. Thiết kế hệ thống thoát nước mưa dựa trên phần mềm HYSTEM EXTRAN đã khắc phục được sự thiếu chính xác của các phương pháp tính toán thoát nước mưa truyền thống.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
28-09-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học