Đánh giá thành phần kim loại và các bon trong bụi PM10 tại một khu vực đô thị ở Hà Nội trong giai đoạn mùa hè 2020

  • Bùi Quang Trung Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Đức Lượng Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Bùi Thị Hiếu Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Mạc Văn Đạt Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Văn Duy Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Phạm Minh Chinh Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Hoàng Tuấn Việt Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: bụi PM10, nguyên tố, các bon, khí tượng, nguồn sơ cấp, nguồn thứ cấp

Tóm tắt

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là phân tích, đánh giá diễn biến nồng độ khối lượng của bụi PM10 và các thành phần hóa học (nguyên tố, các bon) trong bụi PM10 ở một khu vực đô thị, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Các mẫu bụi 24-h PM10 đã được thu thập trong khoảng thời gian mùa hè (từ ngày 22/6/2020 đến ngày 06/7/2020). Kết quả cho thấy nồng độ trung bình của bụi PM10 trong toàn đợt đo tại khu vực nghiên cứu là 74,62 µg/m3, thấp hơn khoảng 2 lần so với giá trị quy định của QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. Kết quả phân tích các thành phần hóa học (nguyên tố, các bon) cho thấy các thành phần nguyên tố, Fe, Al, Zn, Pb có thành phần khối lượng lớn nhất và thành phần các bon hữu cơ (OC) có nồng độ cao hơn nhiều so với các bon nguyên tố (EC).

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
28-09-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)