Diễn biến nồng độ bụi mịn PM2.5 và chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở Hà Nội trong đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4

  • Hoàng Tuấn Việt Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Đức Lượng Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Đoàn Ngọc Anh Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Bùi Quang Trung Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: bụi mịn PM2.5, chất lượng không khí, AQI, Covid-19, giãn cách xã hội, nguồn phát thải, Hà Nội

Tóm tắt

Trong các đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 vừa qua, do tác động của một số biện pháp giãn cách xã hội (hạn chế đi lại, tạm dừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán, tập trung đông người, …), chất lượng không khí (CLKK) ở thành phố Hà Nội có thể đã được cải thiện. Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá diễn biến nồng độ của bụi mịn PM2.5 và chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở TP. Hà Nội trước, trong và sau các khoảng thời gian bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 (từ 04/4/2021 –  30/6/2021). Kết quả phân tích diễn biến nồng độ trung bình 24 giờ của bụi PM2.5 và chỉ số CLKK ngày (AQId) cho thấy CLKK trong khoảng thời gian diễn ra dịch bệnh (tháng 5 và 6/2021) tốt hơn so với khoảng thời gian 01 tháng trước khi dịch bệnh diễn ra (tháng 4/2021). Nồng độ trung bình của bụi PM2.5 trong giai đoạn giãn cách so với trước khi giãn cách xã hội giảm từ 10,7% đến 56,5%. Kết quả nghiên cứu đã phản ánh sự ảnh hưởng tích cực của việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội của Thành phố tới sự cải thiện của CLKK trong các khoảng thời gian diễn ra đại dịch Covid-19 tại Hà Nội.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
28-09-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học