Ảnh hưởng của nhiệt độ ngoài nhà đến nhiệt độ trong nhà và năng lượng điện tiêu thụ tại hộ gia đình: Nghiên cứu điển hình ở Hà Nội, Việt Nam

  • Mạc Văn Đạt Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Bùi Thị Hiếu Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Ngọc Quang Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Văn Duy Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Quang Huy Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Trịnh Văn Đức Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: nhà ở gia đình, nhiệt độ ngoài nhà, nhiệt độ trong nhà, điện năng tiêu thụ, mô hình hồi quy tuyến tính

Tóm tắt

Nhiệt độ trong nhà là đại lượng có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá tiện nghi nhiệt và năng lượng điện tiêu thụ của công trình. Số liệu quan trắc liên tục và đồng thời nhiệt độ không khí tại các vị trí khác nhau bên trong và bên ngoài nhà, cùng với số liệu tiêu thụ điện thu thập được trong 16 tháng, từ tháng 7/2019 đến tháng 10/2020) ở một nhà ở gia đình tại Hà Nội đã được thu thập và phân tích. Dựa trên mô hình hồi quy tuyến tính, nghiên cứu đã định lượng được ảnh hưởng của nhiệt độ ngoài nhà đến nhiệt độ trong nhà và điện năng tiêu thụ. Kết quả cho thấy nhiệt độ ngoài nhà quan hệ tuyến tính với nhiệt độ trong nhà, khi nhiệt độ ngoài nhà tăng 1 oC thì nhiệt độ trong nhà (phòng khách) tăng 0,67 oC. Ngoài ra, nhiệt độ trung bình trong nhà biểu thị mối quan hệ cao với điện năng tiêu thụ trong các tháng mùa hè và mùa đông với hệ số tương quan xác định được là 0,85. Thêm nữa, nhiệt độ không khí trong nhà chủ yếu chịu tác động từ nhiệt độ bên ngoài, hướng nhà, vị trí và kết cấu bao che của phòng chức năng cũng đã được thảo luận.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
28-09-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học