Phát triển thuật toán đa mục tiêu cá voi để cân bằng tài nguyên trong tiến độ dự án

  • Phạm Đức Thắng Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, 268 đường Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Nguyễn Đăng Trình Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, 268 đường Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Từ khóa: quản lý dự án, quản lý tài nguyên dự án, tiến độ, mô hình hóa thông tin công trình, tối ưu hóa đa mục tiêu cá voi

Tóm tắt

Các nhà quản lý dự án phải đối mặt với những thách thức khi họ phải cân bằng các yếu tố nguồn lực khác nhau như thời gian, chi phí, chất lượng, an toàn và môi trường, đặc biệt là khi các dự án trở nên lớn và phức tạp hơn. Nghiên cứu này xây dựng một mô hình kết hợp giữa mô hình thông tin tòa nhà (BIM) và tối ưu hóa đa mục tiêu (MOO) để xác định sự cân bằng giữa các nguồn lực trong lập kế hoạch dự án. Đầu tiên, một mô hình 3D được xây dựng bằng phần mềm Revit. Mô hình BIM này tạo bảng khối lượng để xác định các tài nguyên dự án cần thiết. Sau đó, thuật toán tối ưu hóa cá voi đa mục tiêu (MOWO) được sử dụng để đưa ra các tập giải pháp tối ưu. Tính hiệu quả của mô hình lai ghép được kiểm chứng thông qua một dự án xây dựng thực tế. Thông qua chỉ tiêu so sánh, thuật toán MOWO tìm kiếm được các giải pháp không vượt trội với giá trị độ phân bố (DM) lớn nhất là 28,113; với giá trị nhỏ nhất của độ mở rộng (SP) là 0,872; và giá trị của thể tích hình bao (HV) lớn nhất là 0,875. MOWO đã đưa ra được các kết quả tối ưu với sự phân bố đồng đều cao của các giải pháp so với thuật toán di truyền sắp xếp không vượt trội II và thuật toán đa mục tiêu bầy đàn.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
28-09-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học