Đánh giá các thành phần cacbon trong bụi mịn PM2.5 tại một khu vực đô thị ở Hà Nội

  • Nguyễn Đức Lượng Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Hoàng Tuấn Việt Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Bùi Thị Hiếu Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Bùi Quang Trung Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Vũ Việt Hà Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: bụi mịn PM2.5, cacbon nguyên tố (EC), cacbon hữu sơ (OC), cacbon hữu cơ sơ cấp (POC), cacbon hữu cơ thứ cấp (SOC), tỷ lệ OC/EC

Tóm tắt

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là phân tích, đánh giá diễn biến nồng độ khối lượng của bụi mịn PM2.5 và các thành phần cacbon trong bụi mịn PM2.5 ở một khu vực đô thị điển hình, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Các mẫu bụi 24-h PM2.5 đã được thu thập trong khoảng thời gian mùa hè (từ ngày 8/7/2020 đến ngày 18/7/2020). Kết quả cho thấy nồng độ trung bình ngày của bụi PM2.5 trong toàn đợt đo tại khu vực nghiên cứu là 41,29 µg/m3 - thấp hơn so với giá trị quy định của QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. Đối với các thành phần cacbon trong bụi PM2.5, thành phần cacbon hữu cơ (OC) có nồng độ cao hơn nhiều so với thành phần cacbon nguyên tố (EC) trong toàn bộ thời gian nghiên cứu. Thành phần cacbon hữu cơ thứ cấp (SOC) chiếm một tỷ lệ đáng kể (31,89%) trong OC, cho thấy tầm quan trọng của các nguồn thứ cấp. Sự tác động của các nguồn sơ cấp và thứ cấp tới diễn biến của các thành phần cacbon trong bụi PM2.5 là khác nhau trong giai đoạn nghiên cứu. Trong giai đoạn 8-12/7/2020, sự tác động của các nguồn sơ cấp chiếm ưu thế, được thể hiện qua các giá trị nồng độ cao của thành phần cacbon hữu cơ sơ cấp (POC). Trong khi đó, các nguồn thứ cấp đóng vai trò quan trọng hơn đối với sự biến đổi của các thành phần cacbon trong bụi PM2.5, cụ thể là SOC, trong giai đoạn 13-18/7/2020.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
28-09-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)