Tổng quan về xử lý nước thải sử dụng các loại bê tông phế thải

  • Trần Hoài Sơn Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Hồ Thị Mai Quyên Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Quốc Cường Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Đỗ Hương Giang Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Thị Việt Nga Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: chất thải xây dựng, bê tông phế thải, chất hấp phụ, vật liệu mang, kim loại nặng, xử lý nước thải

Tóm tắt

Lượng phế thải xây dựng phát sinh hằng năm tại Việt Nam ngày một gia tăng, trong đó các loại bê tông thải chiếm tới 20-30%. Tỷ lệ tái chế và tái sử dụng thấp, chôn lấp chất thải là hình thức xử lý chất thải xây dựng phổ biến làm lãng phí rất nhiều diện tích, tài nguyên và có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường nếu không quản lý và thực hiện đúng cách. Tại các quốc gia phát triển như Đức, Anh, Nhật,... phế thải xây dựng được tái chế, tái sử dụng với tỷ lệ trên 80% cho nhiều mục đích trong xây dựng và xử lý các vấn đề môi trường, trong đó có xử lý nước thải. Trong những năm gần đây, nhiều nghiên cứu về việc sử dụng các bê tông phế thải như là các vật liệu hấp phụ hiệu quả, các giá thể vi sinh thân thiện để xử lý các kim loại nặng, chất hữu cơ, chất dinh dưỡng trong nước thải đã được thực hiện. Bài báo này tổng quan các nghiên cứu về thành phần, tính chất của một số loại bê tông phế thải, cơ chế và hiệu quả loại bỏ các kim loại nặng, chất hữu cơ, chất dinh dưỡng trong nước thải, từ đó mở ra các hướng nghiên cứu, sử dụng phế thải xây dựng cho mục đích xử lý nước thải tại Việt Nam, đây hứa hẹn là hướng tiếp cận thân thiện, bền vững trong việc gia tăng việc tái sử dụng phế thải, giảm phát thải, giảm sử dụng nguyên liệu thô và hướng tới nền kinh tế tuần hoàn.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
28-09-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)