[1]
Thanh, T.N., Huy, N.N., Triều, D.M. và Điền, L.T. 2020. Đánh giá khả năng chịu nén của bê tông sử dụng cát biển trong các điều kiện bảo dưỡng khác nhau. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN. 14, 1V (tháng 2 2020), 60-72. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.nuce2020-14(1V)-06.