[1]
Trung, L.H., Tuấn, N.V., TùngT.T., Linh Đặng T., Duy, N.T. và Dương, B. 2021. Thí nghiệm đánh giá khả năng giảm sóng của cấu kiện bê tông rỗng. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN. 15, 3V (tháng 7 2021), 44-54. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.nuce2021-15(3V)-04.