[1]
Thành, T.P., Hùng, T.V., Hưng, C.V., Phát, N.T., Sơn, N.H., Nhung, V.T.H. và Tuấn, N.N. 2021. Nghiên cứu quan trắc ứng suất - biến dạng cầu vòm nhịp lớn trong quá trình thi công sử dụng hệ thống cảm biến dây rung ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN. 15, 7V (tháng 11 2021), 13-25. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(7V)-02.