[1]
Cầu Đường, K. 2021. Lời tựa. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN. 15, 7V (tháng 11 2021), 181.