(1)
Kiên, N. T. Mô Hình Hóa đa Tỷ Lệ Bài Toán địa Cơ Học Sử Dụng Phương Pháp Kết Hợp Phần Tử Hữu Hạn Và Phần Tử Rời Rạc. TCKHCNXD 2020, 14, 93-103.