(1)
Thanh, T. N.; Huy, N. N.; Triều, D. M.; Điền, L. T. Đánh Giá Khả Năng Chịu Nén Của Bê Tông Sử Dụng Cát Biển Trong Các điều Kiện Bảo Dưỡng Khác Nhau. TCKHCNXD 2020, 14, 60-72.