(1)
Sơn, P. V. H.; Bảo, N. Đình. Giám Sát Tiến độ Và Khối Lượng Thực Tế Bằng Mô Hình 3D Trên Dữ Liệu đám Mây Thông Qua Nền Tảng Autodesk Forge. TCKHCNXD 2021, 15, 123-138.