(1)
Chinh, L. T. D.; Nam, D. Đình; LaiT. Đình; QuỳnhB. D. Nghiên Cứu Xây Dựng Bản đồ Hiểm Họa Lũ Lụt Sử Dụng Vết Lũ Lịch Sử Và Mô Hình độ Cao Số. TCKHCNXD 2021, 15, 152-164.