(1)
Trung, L. H.; Tuấn, N. V.; TùngT. T.; Linh Đặng T.; Duy, N. T.; Dương, B. Thí Nghiệm đánh Giá Khả Năng Giảm Sóng Của Cấu Kiện Bê Tông Rỗng. TCKHCNXD 2021, 15, 44-54.