Kiên, N. T. (2020). Mô hình hóa đa tỷ lệ bài toán địa cơ học sử dụng phương pháp kết hợp phần tử hữu hạn và phần tử rời rạc. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 14(1V), 93-103. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2020-14(1V)-09