Thanh, T. N., Huy, N. N., Triều, D. M., & Điền, L. T. (2020). Đánh giá khả năng chịu nén của bê tông sử dụng cát biển trong các điều kiện bảo dưỡng khác nhau. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 14(1V), 60-72. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2020-14(1V)-06