Thùy, N. T. M. (2020). Ứng dụng lý thuyết hình học Topology trong quá trình thiết kế kiến trúc và định hướng ứng dụng tại Việt Nam. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 14(1V), 147-156. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2020-14(1V)-14