Trung, L. H., Tuấn, N. V., TùngT. T., Linh Đặng T., Duy, N. T., & Dương, B. (2021). Thí nghiệm đánh giá khả năng giảm sóng của cấu kiện bê tông rỗng. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 15(3V), 44-54. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2021-15(3V)-04