ThắngP. Đức, & Trình, N. Đăng. (2021). Phát triển thuật toán đa mục tiêu cá voi để cân bằng tài nguyên trong tiến độ dự án. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 15(4V), 145-156. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(4V)-14