Thành, T. P., Hùng, T. V., Hưng, C. V., Phát, N. T., Sơn, N. H., Nhung, V. T. H., & Tuấn, N. N. (2021). Nghiên cứu quan trắc ứng suất - biến dạng cầu vòm nhịp lớn trong quá trình thi công sử dụng hệ thống cảm biến dây rung ở Việt Nam. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 15(7V), 13-25. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(7V)-02