Cầu Đường, K. (2021). Lời tựa. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 15(7V), 181. Truy vấn từ https://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2244