THANH, T. N.; HUY, N. N.; TRIỀU, D. M.; ĐIỀN, L. T. Đánh giá khả năng chịu nén của bê tông sử dụng cát biển trong các điều kiện bảo dưỡng khác nhau. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, v. 14, n. 1V, p. 60-72, 27 fev. 2020.