SƠN, P. V. H.; BẢO, N. ĐÌNH. Giám sát tiến độ và khối lượng thực tế bằng mô hình 3D trên dữ liệu đám mây thông qua nền tảng Autodesk Forge. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, v. 15, n. 3V, p. 123-138, 2 jun. 2021.