CHINH, L. T. D.; NAM, D. ĐÌNH; LaiT. Đình; QuỳnhB. D. Nghiên cứu xây dựng bản đồ hiểm họa lũ lụt sử dụng vết lũ lịch sử và mô hình độ cao số. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, v. 15, n. 3V, p. 152-164, 18 jul. 2021.