TRUNG, L. H.; TUẤN, N. V.; TùngT. T.; Linh Đặng T.; DUY, N. T.; DƯƠNG, B. Thí nghiệm đánh giá khả năng giảm sóng của cấu kiện bê tông rỗng. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, v. 15, n. 3V, p. 44-54, 16 jul. 2021.